Informatieplicht Energiebesparing (EML) & Energie-Audit (EED)

Informatieplicht Energiebesparing (EML) & Energie-Audit (EED)

Het Activiteitenbesluit verplicht ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. U moet van de maatregelen die u al wel of niet genomen hebt melding maken bij de Rijksoverheid. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen om aan de landelijke doelstellingen t.a.v. CO2 -reductie te voldoen.

Vragen over de EML of EED?

Erkende Maatregelenlijsten (EML)

Valt uw bedrijf of organisatie onder de Energiebesparings- en informatieplicht? Dan moet aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gerapporteerd worden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt geldt hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor uw bedrijfstak wordt gehanteerd. Om eenvoudiger aan de Energiebesparingsplicht te voldoen is er voor 19 bedrijfstakken een EML beschikbaar. Na de eerste rapportage (melding) moet om de vier jaar het RVO geïnformeerd worden over de genomen maatregelen in uw gebouw en bedrijf.

Valt uw bedrijf of organisatie onder de energiebesparingsplicht?
Dan moet u tevens voldoen aan de informatieplicht.

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of organisatie (naast de energiebesparingsplicht) ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u.

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft. Dit betekent het volgende:

• 250 fte of meer, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
• Een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Voor de EED wordt een energieonderzoek uitgevoerd en een rapportage opgesteld om aan de richtlijnen te voldoen.

Qbus Duurzaam verzorgt de rapportage (EML en/of EED) en melding namens uw bedrijf!

Heeft u als bedrijf de melding gehad dat u aan de energiebesparings- en/of informatieplicht moet voldoen? Of wilt u hierover uitsluitsel hebben?

Wij maken voor u inzichtelijk of u wel of niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. De eventuele energiebesparende maatregelen worden inzichtelijk gemaakt. Namens u maken wij als intermediair melding bij de overheid over welke energiebesparende maatregelen al zijn genomen of in de nabije toekomst worden uitgevoerd.